معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی آذربایجان غربی